تبلیغات
پایگاه رسمی اطلاع رسانی سوپر ساباکی استان فارس - سوگند نامه سبگ

     به نام خدا

 ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم

 تا روحی استوار و نا متزلزل داشته باشیم

 راه راستین مبارزه را می پیمائیم

 تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم

 با قدرتی راستین میکوشیم

 تا روحیه فروتنی را در خود  بوجود  آوریم

 ما نهایت  فروتنی  را  رعایت خواهیم کرد

 به درجات بالا تر از خود احترام می گذاریم

از خشونت می پرهیزیم

 ما  همواره به یاد پروردگار توانائیم

 و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.

همواره به عقل و قدرت می اندیشیم

 و خواستهای دیگر را از خود می رانیم تا جان در بدن داریم

 ضوابط مربوط به سوپرساباکی كای كان دو را رعایت خواهیم کرد

 و می کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم.

 ماكسو

درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

پایگاه رسمی اطلاع رسانی سوپر ساباکی استان فارس

اطلاعات سایت