تبلیغات
پایگاه رسمی اطلاع رسانی سوپر ساباکی استان فارس - مسئولین استان فارس
مسئولین سبک سوپر ساباکی در جنوب کشور

جناب آقای مجتبی رضایی

(نماینده سبک در جنوب کشور و استان فارس)

جناب آقای امیر حمزه رضایی
(نائب رئیس استان فارس)


سرکار خانم سپیده نام آوری
(نائب رئیس و نماینده بانوان استان)

جناب آقای محمد دهداری
(دبیر اجرایی استان فارس)

سرکار خانم کدیور
(دبیر اجرایی بانوان استان)

جناب آقای سینا سهیلی
(مسئول کمیته های مربیان،انظباطی و حقوقی)

جناب آقای محمدرضا گلخن 
(مسئول کمیته طرح و برنامه ریزی)

جناب آقای محمد باقر سعیدی
(مسئول کمیته آموزش استان)

سرکار خانم مهشید السادات سبحانی
(مسئول کمیته دفاع شخصی بانوان استان)

جناب آقای محمد امین خورسندی
(مسئول کمیته آزمون استان)

سرکار خانم زینب دمیار
(مسئول بانوان شیراز ، مسئول کمیته داوران کل استان)

جناب آقای مرتضی رحمن ستایش
(مسئول کمیته سلاح های سرد استان)

جناب آقای محمد رضا زارعیان
(مسئول کمیته فرهنگی استان)

جناب آقای پوریا شفیعی
(مسئول کمیته بازرسی استان)

جناب آقای محمد رضا قاسم پور
(مسئول کمیته تبلیغات)

سرکار خانم پروین رضایی
(مسئول کمیته فرهنگی بانوان استان)

سرکار خانم هانیه آزاد اندیش
(عضو کمیته های سلاح های سرد و نمایشات)

سرکار خانم فاطمه رضایی
(عضو کمیته های سلاح های سرد و نمایشات)


درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

پایگاه رسمی اطلاع رسانی سوپر ساباکی استان فارس

اطلاعات سایت